Get Adobe Flash player

      ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ โรงเรียนแพทย์ทหารนานาชาติ ในวันที่ 1 ก.ย.58 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4  อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คำสั่งกรมแพทย์ทหารบก (เฉพาะ) ที่ 527/55 ลง 21 มิถุนายน 2555

RTA 01_2555 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Preparation of Standard Operating Procedures)

RTA 02_2555 โครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. (Constitution of the Institutional Review Board)

RTA 03_2555 การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา (Management of Protocols for Review)

RTA 04_2555 แนวทางการทบทวนโครงการวิจัย (Guideline of Review Process)

RTA 05_2555 การประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานการประชุม (Committee Meeting and Minutes)

RAT 06_2555 การประเมินต่อเนื่องโครงร่างการวิจัยภายหลังได้รับการรับรอง (Continuing Review of Protocols after Approval)

RTA 07_2555 การจัดเอกสารโครงการวิจัย (Management of Study Files)

RTA 08_2555 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Site Monitoring Visit)

RTA 09_2555 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยกับคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Protocol Review with Joint of Research Ethics Committes (JREC)