แบบฟอร์ม RTA Version 6.0 (แก้ไขล่าสุด เดือน พ.ย.62)

RTA 00_2560 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ 6.0 พ.ศ.2560 (Standard Operating Procedures)

RTA 01_2560 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Preparation of Standard Operating Procedures)

RTA 02_2560 โครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. (Constitution of the Institutional Review Board)

RTA 03_1_2560 ข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Confidentiality Agreement and Conflict of Interest)

RTA 04_1_2560 การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา (Management of Protocols for Review)

RTA 05_2560 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (Full Board Review)

RAT 06_1_2560 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย/รายงาน แบบเร็ว (Expedited Review)

RTA 07_1_2560 การยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption)

RTA 08_1_2560 แนวทางการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัย (Review and Assessment Guideline)

RTA 09_2560 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Review of Protocol Amendment)

RTA 10_2560 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing Review of Study Protocols)

RTA 11_1_2560 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Review of Adverse Event Report)

RTA 12_1_2560 การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol Deviation/Violation)

RTA 13_2560 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย (Review of Final Reports)

RTA 14_1_2560 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Management of Study Termination)

RTA 15_2560 วาระการประชุม การประชุม และรายงานการประชุม (Meeting Agenda, Full Board Meeting and Minutes)

RTA 16_2560 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน (Response to Subject Complaint)

RTA 17_2560 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย (Management of Study Files)

RTA 18_2560 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Site Monitoring Visit)

RTA 19_2560 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC)

สรุปการแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ 6

macityhotel.com
Porn Adult xxx film Adult porn porntrixx fullxxxpornvid pornvidwatch xxxsextres
Free sex tube Hot porn movies Best porn film
Xxx porn tube
www.realpornfilms.com
Free xxx video Free sex Adult xxx clips
Free adult film Adult xxx tube Hd porn video Hd sex