เดือน ม.ค.59 รอบวันอังคารที่ 12 ม.ค.59 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค.59

เดือน ก.พ.59 รอบวันอังคารที่ 9 ก.พ.59 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ.59

เดือน มี.ค.59 รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค.59 และ รอบวันอังคารที่ 29 มี.ค.59

เดือน เม.ย.59 รอบวันพฤัหสบดีที่ 21 เม.ย.59 และ รอบวันอังคารที่ 26 เม.ย.59

เดือน พ.ค.59 รอบวันอังคารที่ 17 พ.ค.59 และ รอบวันพฤัหสบดีที่ 19 พ.ค.59

เดือน มิ.ย.59 รอบวันอังคารที่ 14 มิ.ย.59 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย.59 และ รอบวันอังคารที่ 28 มิ.ย.59

เดือน ก.ค.59 รอบวันอังคารที่ 12 ก.ค.59 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค.59

เดือน ส.ค.59 รอบวันอังคารที่ 9 ส.ค.59 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค.59

เดือน ก.ย.59 รอบวันอังคารที่ 20 ก.ย.59 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย.59

เดือน ต.ค.59 รอบวันอังคารที่ 4 ต.ค.59 และ รอบวันอังคารที่ 11 ต.ค.59 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค.59

เดือน พ.ย.59 รอบวันอังคารที่ 15 พ.ย.59 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย.59 และ รอบวันอังคารที่ 29 พ.ย.59

เดือน ธ.ค.59 รอบวันพฤัสบดีที่ 15 ธ.ค.59 และ รอบวันอังคารที่ 20 ธ.ค.59 และ รอบวันอังคารที่ 27 ธ.ค.59

เดือน ม.ค.60 รอบวันอังคารที่ 17 ม.ค.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค.60

เดือน ก.พ.60 รอบวันอังคารที่ 14 ก.พ.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ.60 และ รอบวันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60

เดือน มี.ค.60 รอบวันอังคารที่ 14 มี.ค.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค.60

เดือน เม.ย.60 รอบวันอังคารที่ 18 เม.ย.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.60

เดือน พ.ค.60 รอบวันอังคารที่ 9 พ.ค.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค.60

เดือน มิ.ย.60 รอบวันอังคารที่ 13 มิ.ย.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60

เดือน ก.ค.60 รอบวันอังคารที่ 18 ก.ค.60 และ รอบวันอังคารที่ 25 ก.ค.60 และ รอบวันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60

เดือน ส.ค.60 รอบวันอังคารที่ 8 ส.ค.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.60

เดือน ก.ย.60 รอบวันอังคารที่ 12 ก.ย.60 และ รอบวันอังคารที่ 19 ก.ย.60

เดือน ต.ค.60 รอบวันอังคารที่ 17 ต.ค.60 และ รอบวันอังคารที่ 24 ต.ค.60

เดือน พ.ย.60 รอบวันอังคารที่ 14 พ.ย.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.60

เดือน ธ.ค.60 รอบวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.60

เดือน ม.ค.61 รอบวันอังคารที่ 9 ม.ค.61 และ รอบวันอังคารที่ 16 ม.ค.61

เดือน ก.พ.61 รอบวันอังคารที่ 13 ก.พ.61 และ รอบวันอังคารที่ 15 ก.พ.61

เดือน มี.ค.61 รอบวันอังคารที่ 13 มี.ค.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61 และ รอบวันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61

เดือน เม.ย.61 รอบวันอังคารที่ 10 เม.ย.61 และ รอบวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61

เดือน พ.ค.61 รอบวันอังคารที่ 8 พ.ค.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.61

เดือน มิ.ย.61 รอบวันอังคารที่ 12 มิ.ย.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61

เดือน ก.ค.61 รอบวันอังคารที่ 10 ก.ค.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61

เดือน ส.ค.61 รอบวันอังคารที่ 14 ส.ค.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61

เดือน ก.ย.61 รอบวันอังคารที่ 11 ก.ย.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61

เดือน ต.ค.61 รอบวันอังคารที่ 9 ต.ค.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61

เดือน พ.ย.61 รอบวันอังคารที่ 13 พ.ย.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61

เดือน ธ.ค.61 รอบวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61

เดือน ม.ค.62 รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค.62

เดือน ก.พ.62 รอบวันอังคารที่ 12 ก.พ.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ.62

เดือน มี.ค.62 รอบวันอังคารที่ 12 มี.ค.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค.62

เดือน เม.ย.62 รอบวันอังคารที่ 9 เม.ย.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.62

เดือน พ.ค.62 รอบวันอังคารที่ 14 พ.ค.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.62

เดือน มิ.ย.62 รอบวันอังคารที่ 11 มิ.ย.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.62

เดือน ก.ค.62 รอบวันอังคารที่ 9 ก.ค.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.62

เดือน ส.ค.62 รอบวันอังคารที่ 13 ส.ค.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค.62

เดือน ก.ย.62 รอบวันอังคารที่ 10 ก.ย.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย.62

เดือน ต.ค.62 รอบวันอังคารที่ 8 ต.ค.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค.62

เดือน พ.ย.62 รอบวันอังคารที่ 12 พ.ย.62 และ รอบวันศุกร์ที่ 15 พ.ย.62 และ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62

เดือน ธ.ค.62 รอบวันอังคารที่ 17 ธ.ค.62 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค.62

เดือน ม.ค.63 รอบวันอังคารที่ 14 ม.ค.63 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.63 และ รอบวันอังคารที่ 28 ม.ค.63

เดือน ก.พ.63 รอบวันอังคารที่ 11 ก.พ.63 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ.63 และ รอบวันจันทร์ที่ 24 ก.พ.63

เดือน มี.ค.63 รอบวันอังคารที่ 10 มี.ค.63 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.63 และ รอบวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.63

เดือน เม.ย.63 รอบวันอังคารที่ 14 เม.ย.63 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย.63

เดือน พ.ค.63 รอบวันอังคารที่ 12 พ.ค.63 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค.63 และ รอบวันอังคารที่ 26 พ.ค.63

เดือน มิ.ย.63 รอบวันอังคารที่ 9 มิ.ย.63 และ รอบวันอังคารที่ 16 มิ.ย.63

เดือน ก.ค.63 รอบวันอังคารที่ 14 ก.ค.63 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค.63 และ รอบวันพุธที่ 29 ก.ค.63