การตรวจรับรอง  SIDCER – FERCAP ปี 2016

กิจกรรมอบรม SOP  จำนวน 2 ครั้ง

        1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ วิธีดำเนินการมาตรฐาน  ฉบับที่ 6.0 ”

           (STANDARD  OPERATION  PROCEDURE) ระหว่าง วันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 ณ Bird  and  Bee  Resort  พัทยา  จ.ชลบุรี 

       2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ วิธีดำเนินการมาตรฐาน  ฉบับที่ 6.0 ”

           ( STANDARD  OPERATION  PROCEDURE) วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 

การอบรมโครงการ “การพัฒนางานวิจัยและขับเคลื่อนงานวิจัยทางการแพทย์ ปี 2562” ระหว่างวันที่  23 – 24 พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเขียน Manuscript  เพื่อพัฒนางานวิจัยกรมแพทย์ทหารบก” ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  พัทยา  จ.ชลบุรี 

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี  ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่  12 – 13  กันยายน  2562 ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง  มีคุณเอี่ยม  อาคารพัชรกิตติยาภาชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า