เข้าใช้งานระบบ

ขณะนี้มีผู้เข้าเว็บไซต์

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรม

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ทุกวัน - 66.7%
2 - 3 วันต่อครั้ง - 11.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 11.1%
เดือนละครั้ง - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended

แจ้งเพื่อทราบ 

หมายเหตุ : สำหรับผู้วิจัย/ผู้ประสานที่มีความประสงค์จะส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (Initial Submission) จะต้องส่งเป็น hard Copy 1 ชุด

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ก.ค.63 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1  วันอังคารที่ 14 ก.ค.63

รอบที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค.63

รอบที่ 3  วันพุธที่ 29 ก.ค.63

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน มิ.ย.63

รอบที่ 1  วันอังคารที่ 9 มิ.ย.63 ผลการพิจารณา

รอบที่ 2  วันอังคารที่ 16 มิ.ย.63 ผลการพิจารณา 

 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก 

 ประกาศขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานงานทางระบบอิเลคทรอนิกไฟล์ 

 ประกาศขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ 

วีดีโอคลิปเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย  

จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก

.อ.สุธี  พานิชกุล ประธานคณะอนุกรรมกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก 

เป็นผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

รับรางวัล  ThaiTECT's EC/IRB Award 2019

ที่มอบให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. (IRBRTA) จากการโหวตคัดเลือดให้ได้รับรางวัลนี้

จากเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลีนิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT's)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 

พิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย สถาบันภาคี และ วช.

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชดำริ ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

โดย พล.ต.ชาญชัย  ติกขะปัญโญ ผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ร่วมลงนาม

     สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการปรับเปลี่ยน SOP ฉบับ 6.0 และแบบฟอร์มต่างๆ ใหม่ทั้งหมด   ซึ่งจะเริ่มนำแบบฟอร์มใหม่มาใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์  www.irbrta.pmk.ac.th หรือ www.amed.go.th/rtamed/irbrta

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา (ใช้ Font TH Sarabun PSK 14) 

- RF 01_2560  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย 

- RF 08_2560  คู่มือการเขียน และแบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- RF 09_1_2560  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- RF 10_2560 แบบประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและที่ปรึกษา (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

- RO 01_1.1_2560 หนังสือข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- RO 01_2_2560 หนังสือข้อตกลงในการดำเนินการวิจัย (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- ให้แนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (GCP) มาด้วยทุกครั้ง ของผู้วิจัย ผู้ร่วม หรือที่ปรึกษา

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail หรือส่ง แผ่น CD ที่เป็น File Word และ PDF 

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

 หมายเหตุ :

1) ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version....Date....(ทุกหน้า ทุกแผ่น)

2) ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยพิจารณา

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ Web site    

 

ก่อนยื่นโครงร่างการวิจัย

ห้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ลง 14 ต.ค.56

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

การขอค้น และสำเนาเอกสาร

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560) จำนวน  1  ฉบับ