macityhotel.com

การวิจัยในยุคใหม่ของแวดวงวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น    มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการรับรองทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  โดยเฉพาะกรมแพทย์ทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันหลักทางการแพทย์ของกองทัพบก  มีสถาบันและหน่วยต่างๆ ที่ต้องบริหารให้นโยบาย และกำกับดูแลกิจการต่างๆ โดยเฉพาะการบริการทางการแพทย์และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยให้สู่ความเป็นเลิศ   โดยมีสถาบันและหน่วยต่างๆที่สำคัญในด้านวิชาการและการวิจัย  ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   สถาบันวิจัยวิทยศาสตร์การแพทย์ทหารกรมแพทย์ทหารบก  สถาบันพยาธิวิทยา  โรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก  และ โรงพยาบาลในสังกัดส่วนภูมิภาค 36 แห่ง

สำหรับ”การวิจัย”หากย้อนรอยขึ้นไปก็พบหลักฐานในการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยในคน และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัย ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการทำวิจัย และสนับสนุนทุนการวิจัย

และต่อมาในปี พ.ศ.2539 เพื่อให้ภารกิจด้านการวิจัยมีความเจริญก้าวหน้า เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของกองทัพบก การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ทรัพยากรการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  พลโทสุจินต์  อุบลวัตร  เจ้ากรมแพทย์ทหารบกในขณะนั้นได้แต่งตั้ง คณะกรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารบก คณะอนุกรรมการนโยบายการวิจัย คณะอนุกรรมการนโยบายการวิจัย คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2539  ดังนั้นชื่อของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย จึงเป็นชื่อที่ใช้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก  จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล เหมาะสมกับสถาบัน และตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยนำหลักเกณฑ์ของ World Medical  Association : DELCARATION OF HELSINKI ,  GUDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE : ICH  Harmonised Tripartite Guideline , Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) , CODE  of FEDERAL REGULATIONS : Title 45 Public Welfare; Part 46 Protection of Human Subjects, The Belmont Report   และแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ   มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาโครงการวิจัย โดยต้องมีความเคารพในบุคคล (respect for person)  มีคุณประโยชน์และไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และความยุติธรรม ( Justice)

 

พ.ศ.2545  กรมแพทย์ทหารบกได้อนมุติให้จัดตั้งสำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก  ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

และอนุมัติให้คณะอนุกรรมการใช้ ”การดำเนินการมาตรฐาน  พ.ศ.2545”  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญและแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการที่เป็นมาตราฐานในการแต่งตั้งกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาโดยเฉพาะการวิจัยและการทดลองในมนุษย์เป็นฉบับแรก และปัจุบันคือฉบับที่ 5 (2551)

พ.ศ.2548  กรมแพทย์ทหารบกได้อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเสริม (Alternate member)

พ.ศ.2551 กรมแพทย์ทหารบกได้อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระสำหรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก

 

คณะอนุกรรมการและสำนักงานได้การรับรองคุณภาพและรางวัล

พ.ศ.2548   ได้การรับรองคุณภาพจากThe Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review & Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific

พ.ศ.2552  ได้การรับรองคุณภาพต่อเนื่องครั้งที่ 1  จากThe Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review & Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific

พ.ศ.2553  ได้รับรางวัล  PReMA’s TOP IRB 2010

พ.ศ.2555  ได้การรับรองคุณภาพต่อเนื่องครั้งที่ 2  จากThe Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review & Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific

พ.ศ.2559  ได้การรับรองคุณภาพต่อเนื่องครั้งที่ 3  จากThe Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review & Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific

พ.ศ.2560 ได้รับรางวัล Thai TECT’S outstanding EC/IRB

พ.ศ.2562 ได้รับรางวัล TECT's EC/IRB Award

www.realpornfilms.com
Free xxx video Free sex Adult xxx clips
Free adult film Adult xxx tube Hd porn video Hd sex