RF 01_2560 แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา (Submission Form for Ethical Review)

RF 02_2560 แบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัย

RF 03_1_2560 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report Form)

RF 04_1.1_2560 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Reaction Report)

RF 04_2_2560 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (นอกเหนือจากยา) (Adverse Event Report)

RF 05_2560 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-compliance / Protocol Deviation / Protocol Violation Report)

RF 06_2560 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report)

RF 07_2560 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Study Termination Memorandum)

RF 08_2560 คู่มือการเขียน และแบบเสนอโครงร่างการวิจัย

RF 09_1_2560 คู่มือการเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือแสดงเจตนายินยอม (Research Subject Information Sheet)

RF 09_2_2560 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับการรายงานกรณีศึกษา

RF 09_3_2560 แนวทางการเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับมนุษยพันธุ์ศาสตร์

 RF 10_2560 แบบประวัติผู้วิจัย

RF 11_2560 คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองด้านจริยธรรม จากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.

  RF 12_2562 แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Amendment Form)

RO 01_1.1_2560 หนังสือข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล

RO 01_2_2560 หนังสือข้อตกลงในการดำเนินการวิจัย

RO 13_2560 แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย

RO 16_2560 แบบรายบันทึกการร้องเรียน