คำแนะนำสำหรับผู้วิจัย

( อาจารย์แพทย์ , แพทย์ประจำบ้าน , พยาบาล และนักศึกษา )

ผู้วิจัยที่มีความประสงค์จะส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. อ่านคู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย RF 08_2560

2. เขียนโครงร่างการวิจัยตามแบบฟอร์มดังนี้

2.1 แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก RF 01_2560

2.2 แบบโครงร่างการวิจัย RF 08_2560 ตัวอย่างการเขียน Reference_1 Reference_2

2.3 ถ้าการวิจัยทำในอาสาสมัคร กรุณาเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือแสดงเจตนาการยินยอม ตัวอย่างตามแบบฟอร์ม RF 09_1_2560

2.4 เขียนประวัติผู้วิจัยตามแบบฟอร์ม RF 10_2560

- ให้แนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (GCP) มาด้วยทุกครั้ง ของผู้วิจัย ผู้ร่วม หรือที่ปรึกษา

3. ทำหนังสือนำส่งจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีเป็นนักศึกษา/บุคคลภายนอก กรุณาแนบหนังสือรับรองจากสถาบันนั้นๆ) เรียนประธานคณะอนุกรรมการฯพิจารณาโครงการวิจัย พบ. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน

4. เตรียมเอกสารนำส่งคณะอนุกรรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. เรียงลำดับดังนี้

ลำดับในการเรียงเอกสาร

จำนวนเอกสาร

1. ทำหนังสือนำส่งจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

4   ชุด

2. แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก RF 01_2560

4   ชุด

3. แบบโครงร่างการวิจัยภาษาไทย RF 08_2560   และ/หรือ ภาษาอังกฤษที่มีบทสรุปย่อภาษาไทย

4   ชุด

4. ถ้าการวิจัยทำในอาสาสมัครกรุณาเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือแสดงเจตนาการยินยอม ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม RF 09_2560

4   ชุด

5. เอกสารอ้างอิง ( Reference  )

4   ชุด

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม แผ่นพับ แผ่นประกาศโฆษณา  วีดีโอ  ภาพถ่าย  เป็นต้น

4   ชุด

7. ประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และที่ปรึกษา แบบฟอร์ม RF 10_2560

4   ชุด

8. หลักฐานการอบรม Good Clinical Practice (GCP) หรือการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ครั้งล่าสุด

4   ชุด

9. แผ่นซีดีหรือดีวีดี ที่มีข้อมูลตาม ข้อ 4.1-4.7 ในรูป Microsoft word และ Pdf  ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1   แผ่น

 5. ส่งเอกสารเรียงลำดับรายละเอียดตามข้อ 4 ได้ที่สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย พบ. อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2354-7600-28 ต่อ 94270, 94297  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลาราชการ 08.30-16.30 น.

6. โครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยพบ. มีการบริหารจัดการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 3 แบบ ขึ้นกับการพิจารณาของเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

6.1 โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (Full board) โครงร่างการวิจัย เข้าที่ประชุมพิจารณาทุกวันอังคารที่ 2 และพฤหัสที่ 3 ของเดือนถัดไป  ผลการพิจารณาในที่ประชุม ส่งให้ผู้วิจัย ไม่เกิน 10 วันทำการ นับจากภายหลังการประชุม

6.2 โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) ผู้วิจัยสามารถส่งโครงร่างการวิจัยได้ทุกวันเวลาราชการ ขั้นตอนการพิจารณาแจ้งผลผู้วิจัย ไม่เกิน 27 วันนับจากการส่งโครงร่างการวิจัยเข้ารับพิจารณาครั้งแรก

6.3 การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption) ผู้วิจัยสามารถส่งโครงร่างการวิจัยได้ทุกวันเวลาราชการ ขั้นตอนการพิจารณาแจ้งผลผู้วิจัย ไม่เกิน 10 วันทำการ

 

ภายหลังโครงร่างการวิจัยได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

ห้ผู้วิจัยอ่านรายละเอียดคำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยตามแบบฟอร์ม RF 11_2560

และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์นี้