เข้าใช้งานระบบ

ขณะนี้มีผู้เข้าเว็บไซต์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรม

December 2020
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ทุกวัน - 66.7%
2 - 3 วันต่อครั้ง - 11.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 11.1%
เดือนละครั้ง - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended

แจ้งวันหยุดทำการสำนักงาน 

สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ พบ. มีกำหนดปิดทำการสำนักงาน ดังนี้.-

1) ปิดทำการวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค.63  และกำหนดเปิดทำการตั้งแต่ 21 ธ.ค.63 เป็นต้นไป

2) ปิดทำการวันพุธที่ 30 ธ.ค.63 ตั้งแต่ เวลา 12.00 น.  และกำหนดเปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 4 ม.ค.63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากมีรายงานกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ E-mail : irbrta@yahoo.com

                                จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

แจ้งเพื่อทราบ 

หมายเหตุ : สำหรับผู้วิจัย/ผู้ประสานที่มีความประสงค์จะส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (Initial Submission) จะต้องส่งเป็น hard Copy 1 ชุด (โดยจะต้องได้รับการตอบกลับ e-mail จาก จนท.)

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ธ.ค.63 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1  วันอังคารที่ 8 ธ.ค.63

รอบที่ 2  วันพุธที่ 23 ธ.ค.63

 

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน พ.ย.63

รอบที่   วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย.63 ผลการพิจารณา 

 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก 

 ประกาศขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานงานทางระบบอิเลคทรอนิกไฟล์ 

 ประกาศขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ 

วีดีโอคลิปเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย  

จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก

.อ.สุธี  พานิชกุล ประธานคณะอนุกรรมกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก 

เป็นผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

รับรางวัล  ThaiTECT's EC/IRB Award 2019

ที่มอบให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. (IRBRTA) จากการโหวตคัดเลือดให้ได้รับรางวัลนี้

จากเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลีนิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT's)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 

พิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย สถาบันภาคี และ วช.

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชดำริ ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

โดย พล.ต.ชาญชัย  ติกขะปัญโญ ผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ร่วมลงนาม

     สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการปรับเปลี่ยน SOP ฉบับ 6.0 และแบบฟอร์มต่างๆ ใหม่ทั้งหมด   ซึ่งจะเริ่มนำแบบฟอร์มใหม่มาใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์  www.irbrta.pmk.ac.th หรือ www.amed.go.th/rtamed/irbrta

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา (ใช้ Font TH Sarabun PSK 14) 

- RF 01_2560  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย  

- RF 08_2560  คู่มือการเขียน และแบบเสนอโครงร่างการวิจัย  

- RF 09_1_2560  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  

- RF 09_2_2560 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับการรายงานกรณีศึกษา 

- RF 09_3_2563 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครในโครงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยพันธุ์ศาสตร์/วัตถุชีวภาพ  

- RF 10_2560 แบบประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและที่ปรึกษา (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)  

- RO 01_1.1_2560 หนังสือข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- RO 01_2_2560 หนังสือข้อตกลงในการดำเนินการวิจัย (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- ให้แนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (GCP) มาด้วยทุกครั้ง ของผู้วิจัย ผู้ร่วม หรือที่ปรึกษา

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail หรือส่ง แผ่น CD ที่เป็น File Word และ PDF 

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

 หมายเหตุ :

1) ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version....Date....(ทุกหน้า ทุกแผ่น)

2) ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยพิจารณา

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ Web site    

 

ก่อนยื่นโครงร่างการวิจัย

ห้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ลง 14 ต.ค.56

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

การขอค้น และสำเนาเอกสาร

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560) จำนวน  1  ฉบับ

macityhotel.com
Porn Adult xxx film Adult porn porntrixx fullxxxpornvid pornvidwatch xxxsextres
Free sex tube Hot porn movies Best porn film
Xxx porn tube
www.realpornfilms.com
Free xxx video Free sex Adult xxx clips
Free adult film Adult xxx tube Hd porn video Hd sex