Get Adobe Flash player

เข้าใช้งานระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

May 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ทุกวัน - 100%
2 - 3 วันต่อครั้ง - 0%
สัปดาห์ละครั้ง - 0%
เดือนละครั้ง - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน เม.ย.59 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย.59

รอบที่ 2 วันอังคารที่ 26 เม.ย.59

 

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย เดือน มี.ค.59

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค.59  ผลการพิจารณา

รอบที่ 2 วันอังคารที่ 29 มี.ค.59  ผลการพิจารณา

เอกสารต่างๆ ในการยื่น Submission  (Font TH Sarabun PSK 14)

- RF 01_2555  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย

- RF 08_2555  แบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- RF 09_2555  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- RF 10_2555  ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- CD จำนวน 1 แผ่น ที่เป็น File Word และ File Pdf

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

หมายเหตุ : ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version.......Date.......ทุกหน้า ทุกแผ่น

การขอค้นเอกสารและทำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO_08_2555)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO_08_2555) จำนวน  1  ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา