Get Adobe Flash player

 

เข้าใช้งานระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

July 2016
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

การขอค้น และสำเนาเอกสาร

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 08_2555)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 08_2555) จำนวน  1  ฉบับ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ก.ค.59 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 12 ก.ค.59 

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค.59

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน มิ.ย.59

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 14 มิ.ย.59  ผลการพิจารณา

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย.59   ผลการพิจารณา

รอบที่ 3 วันอังคารที่ 28 มิ.ย.59   ผลการพิจารณา

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ Web site    

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา   โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร    

ให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน (บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และคุณวุฒิฯ)

ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ E-mail : irbrta@yahoo.com  หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรง

โทร. 02-763-4297 , 02-763-4270 โทรสาร  02-3549011

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม    รายชื่อ Observer


ติดต่อรายละเอียดเติ่มเติม ได้ที่ E-mail : walaipon_su@yahoo.com 

วันอบรมท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการอบรมมาเอง

โดย Download เอกสารได้ที่เว็บไซต์นี้

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะ update เอกสารประกอบการประชุม และรายชื่อผู้เข้าอบรมทุกสัปดาห์

รายละเอียดโครงการ # กำหนดการ # ใบสมัคร # กำหนดการพิธีเปิด

เอกสารการยื่นขอรับการพิจารณา (Font TH Sarabun PSK 14)

- RF 01_2555  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย

- RF 08_2555  แบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- RF 09_2555  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- RF 10_2555  ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail หรือส่ง แผ่น CD ที่เป็น File Word หรือ PDF

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

หมายเหตุ : ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version....Date....(ทุกหน้า ทุกแผ่น)