Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม

January 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ทุกวัน - 100%
2 - 3 วันต่อครั้ง - 0%
สัปดาห์ละครั้ง - 0%
เดือนละครั้ง - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ก.พ.58 ณ ห้องประชุม ณีณา-นิรันดร์   ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.30 น. โดยแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้.-

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 10 ก.พ.58

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ.58

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย เดือน ธ.ค.57

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 13 ม.ค.58 ผลการพิจารณา

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 ม.ค.58 ผลการพิจารณา

เอกสารต่างๆ ในการยื่น Submission

- Rf 01  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย

- Rf 08  แบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- Rf 09  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- Rf 10  ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- CD จำนวน 1 แผ่น ที่เป็น File Word

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (ดาว์หโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

หมายเหตุ : ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version............Date............ทุกหน้า ทุกแผ่น

ราชกิจจานุเบกษา

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา