Get Adobe Flash player

เข้าใช้งานระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

June 2016
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน มิ.ย.59 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 3 รอบดังนี้

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 14 มิ.ย.59 

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย.59

รอบที่ 3 วันอังคารที่ 28 มิ.ย.59

 

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน พ.ค.59

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 17 พ.ค.59  ผลการพิจารณา 

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.59 ผลการพิจารณา 

เอกสารต่างๆ ในการยื่น Submission  (Font TH Sarabun PSK 14)

- RF 01_2555  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย

- RF 08_2555  แบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- RF 09_2555  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- RF 10_2555  ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- CD จำนวน 1 แผ่น ที่เป็น File Word และ File Pdf

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

หมายเหตุ : ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version.......Date.......ทุกหน้า ทุกแผ่น

การขอค้นเอกสารและทำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 08_2555)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 08_2555) จำนวน  1  ฉบับ