Get Adobe Flash player

เข้าใช้งานระบบ

ขณะนี้มีผู้เข้าเว็บไซต์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรม

December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ทุกวัน - 66.7%
2 - 3 วันต่อครั้ง - 11.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 11.1%
เดือนละครั้ง - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended

การขอค้น และสำเนาเอกสาร

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560) จำนวน  1  ฉบับ

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ธ.ค.60 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 12 ธ.ค.60

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.60

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน พ.ย.60

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 14 พ.ย.60  ผลการพิจารณา

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.60  ผลการพิจารณา 

 

     สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการปรับเปลี่ยน SOP ฉบับ 6.0 และแบบฟอร์มต่างๆ ใหม่ทั้งหมด   ซึ่งจะเริ่มนำแบบฟอร์มใหม่มาใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์  www.irbrta.pmk.ac.th หรือ www.amed.go.th/rtamed/irbrta

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา (ใช้ Font TH Sarabun PSK 14) 

- RF 01_2560  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย 

- RF 08_2560  คู่มือการเขียน และแบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- RF 09_1_2560  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- RF 10_2560 แบบประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและที่ปรึกษา (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail หรือส่ง แผ่น CD ที่เป็น File Word และ PDF 

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

 หมายเหตุ :

1) ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version....Date....(ทุกหน้า ทุกแผ่น)

2) ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยพิจารณา

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ Web site    

ก่อนยื่นโครงร่างการวิจัย

ห้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ลง 14 ต.ค.56

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา