Get Adobe Flash player

เข้าใช้งานระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

December 2016
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

การขอค้น และสำเนาเอกสาร

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 08_2555)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 08_2555) จำนวน  1  ฉบับ

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน พ.ย.59 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. แบ่งเป็น 3 รอบดังนี้

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 15 พ.ย.59

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย.59

รอบที่ 3 วันอังคารที่ 29 พ.ย.59

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ต.ค.59

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 4 ต.ค.59 ผลการพิจารณา

รอบที่ 2 วันอังคารที่ 11 ต.ค.59 ผลการพิจารณา

รอบที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค.59 ผลการพิจารณา

        ขอให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ Web site    

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา (Font TH Sarabun PSK 14)

- RF 01_2555  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย 

- RF 08_2555  แบบเสนอโครงร่างการวิจัย

- RF 09_2555  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- RF 10_2555  ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail หรือส่ง แผ่น CD ที่เป็น File Word หรือ PDF

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

 หมายเหตุ :

1) ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version....Date....(ทุกหน้า ทุกแผ่น)

2) ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอพิจารณา

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา   โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร   

ให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน (บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และคุณวุฒิฯ)

ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ E-mail : irbrta@yahoo.com  หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรง

โทร. 02-763-4297 , 02-763-4270 โทรสาร  02-3549011

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา